Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

448

L.p.
448
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Obecne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie określają podmiotów właściwych do wyjaśniania rozbieżności między danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów  (CEP) a stanem faktycznym. Powoduje to brak możliwości reagowania ze strony administratora CEP na powyższą sytuację. Wraz z realizacją projektu CEPiK 2.0, mającego na celu modernizację i przebudowę CEP, przygotowane zostały narzędzia informatyczne stwarzające możliwość wskazywania danych w stosunku do których wykryto niezgodność. W tym celu niezbędne jest stworzenie regulacji prawnych określających zasady postępowania w tej sytuacji

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Wejście w życie projektowanej regulacji jednoznacznie określi podmioty właściwe do wyjaśniania niezgodności, zasady oznaczania danych oraz usuwania niezgodności. Jednocześnie przygotowane funkcjonalności systemu teleinformatycznego znacznie ułatwią ten proces i istotnie przyczynią się do poprawy jakości danych w CEP

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r. / styczeń 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry