Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

449

L.p.
449
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) oraz w związku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w załączniku nr 3 do rozporządzenia zawierającego wzór legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, w szczególności w zakresie dotyczącym rezygnacji z określenia w nim celu dopuszczenia do posiadania broni i zastąpienie go rodzajem broni

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Ryszard Garbarz - Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry