Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

450

L.p.
450
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80b ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu określony ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1273)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt określa szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów m.in. danych o zakładach ubezpieczeń, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, o pojeździe, którego dotyczy umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, o dokumentach pojazdu, tablicach rejestracyjnych, nalepkach kontrolnych, badaniach technicznych pojazdów, szkodach istotnych kwalifikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, o nadaniu lub wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia), a także dane techniczne pojazdu, informacje o kradzieży i odnalezieniu pojazdu, o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego i jego odnalezieniu.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 .

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry