Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

454

L.p.
454
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80cf  ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu określony ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1273)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu określenie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów, który usprawni proces udostępniania danych oraz będzie uwzględniał możliwość jego złożenia w postaci papierowej i elektronicznej. Opracowany wzór w sposób jasny i przejrzysty określa sposób wypełnienia  wniosku, w zależności od podstawy prawnej wniosku i zakresu żądanych do udostępnienia danych

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry