Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

456

L.p.
456
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 100aa ust. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu określony ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1273)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia szczegółowo określa katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, m.in. danych dotyczących:

- osób posiadających uprawnienia lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami,

- osób nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie lub w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,

- osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień,

- wykładowców, egzaminatorów, instruktorów, lekarzy, psychologów, instruktorów techniki jazdy,

- ośrodków szkolenia kierowców i innych jednostek prowadzących szkolenie, pracowni psychologicznych, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodków egzaminacyjnych

 
Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry