Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

458

L.p.
458
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

1. Dostosowanie treści rozporządzenia do obecnej dyspozycji aktów prawnych rangi ustawowej (ustawa – Prawo lotnicze i ustawa o ochronie granicy państwowej), zgodnie z którą kontrola bezpieczeństwa na lotniskach nie jest już w kompetencji organów kontroli, a tym samym wojewoda nie jest już zobowiązany do zapewnienia sprzętu niezbędnego do jej wykonywania.

 

2. uszczegółowienie zasad określania zasięgów terytorialnych kolejowych przejść granicznych

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

1. Wyłączenie z zasięgu terytorialnego lotniczych przejść granicznych tych stref lotniska, w których dokonuje się kontroli bezpieczeństwa. Zmiana rozporządzenia da właściwym miejscowo wojewodom podstawę do dokonania zmian w aktach prawnych określających terytorialny zasięg lotniczych przejść granicznych.

2. Proponuje się nadać nowe brzmienie § 2. W nowym brzmieniu zasięgiem terytorialnym kolejowego przejścia granicznego obowiązkowo byłyby obejmowane rejony kontroli granicznej w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i pociągów oraz odcinki torów kolejowych, tak jak ma to miejsce dotychczas. Podmioty właściwe do ustalania zasięgu terytorialnego kolejowych przejść granicznych mogłyby jednak zadecydować o wyłączeniu z tego zasięgu niektórych (lub wszystkich) odcinków torów kolejowych między rejonami kontroli granicznej lub między tymi miejscami a granica państwową.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Grzegorz Polak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Listopad / grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry