Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

445

L.p.
445
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 100af ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu określony ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1273)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. CEPiK 2.0). Rozporządzenie określi tryb i sposób wyjaśniania i usuwania niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, w szczególności organy odpowiedzialne za poszczególne czynności oraz sposób przekazywania danych

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry