Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

459

L.p.
459
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Obecne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie określają podmiotów właściwych do wyjaśniania rozbieżności między danymi zawartymi w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych a stanem faktycznym. Powoduje to brak możliwości reagowania ze strony administratora CEPKP na powyższą sytuację. Wraz z realizacją projektu CEPiK 2.0, mającego na celu budowę ewidencji, przygotowane zostały narzędzia informatyczne stwarzające możliwość oznaczania danych, w stosunku do których wykryto niezgodność. W tym celu niezbędne jest stworzenie regulacji prawnych określających zasady postępowania w tej sytuacji

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Celem rozporządzenia jest zatem stworzenie procedur określających czynności jakie powinny wykonać organy lub administrator centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP) w celu wyjaśnienia niezgodności między danymi zawartymi w CEPKP a posiadanymi dokumentami. 

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami informatycznymi niezgodności wskazywane będą w systemie teleinformatycznym, służącym do prowadzenia CEPKP. Każdy podmiot, zarówno wprowadzający dane do CEPKP, jak i administrator, będzie mógł, za pomocą specjalnej funkcjonalności w systemie, oznaczać dane jako niezgodne wskazując jednocześnie zakres niezgodności. Wyjątkiem są tylko sytuacje, w których organ bezpośrednio (od razu) po stwierdzeniu niezgodności może ją usunąć

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Przemysław Kuna - Sekretarz Stanu w MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Do końca 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry