Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

464

L.p.
464
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Dostosowanie przepisów dotyczących szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszu celowego funkcjonującego w Państwowej Straży Pożarnej do stanu prawnego jaki będzie obowiązywał w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505). 

Zbyt szczegółowe przepisy w obowiązującym rozporządzeniu.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Uelastycznienie regulacji prawnych, które będą miały zastosowanie niezależnie od wprowadzanych zmian do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).

Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia finansowego udzielanego przez powiaty dla komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Joanna Teler – Dyrektor Biura Finansów KG PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Listopad 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry