Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

466

L.p.
466
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, dodanego ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej

Projekt wynika z potrzeby uregulowania zasad dostępu do służby w PSP w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz ma na celu zapewnienie równego dostępu do służby wszystkim kandydatom, poprzez ustanowienie jednolitych zasad postępowania kwalifikacyjnego oraz obiektywnych kryteriów doboru kandydatów.  

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt wynika z potrzeby uregulowania zasad dostępu do służby w PSP w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz ma na celu zapewnienie równego dostępu do służby wszystkim kandydatom, poprzez ustanowienie jednolitych zasad postępowania kwalifikacyjnego oraz obiektywnych kryteriów doboru kandydatów.  

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
st. bryg. Tomasz Zając Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Komendy Głównej PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, tj. w dniu 4 grudnia 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry