Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

467

L.p.
467
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 1562 oraz z 2015 r. poz. 37),  związana jest z koniecznością utworzenia funkcjonującego czasowo dodatkowego przejścia granicznego w Malborku, celem zapewnienia sprawnej odprawy granicznej osób pochodzenia polskiego, ewakuowanych z zagrożonych terenów

 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Ustalenie dodatkowe przejścia lotniczego przejścia granicznego Malbork na okres 15-30 listopada 2015 r. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

15 listopada 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry