Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

468

L.p.
468
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Regulacje zmieniane mają charakter dostosowujący, wynikający z uchwalenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1335).

Ustawa ta ma na celu odebranie strażom gminnym (miejskim) uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych jest potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży – w zakresie zmiany § 1 ust 2, poprzez wykreślenie   urządzeń samoczynnie ujawniających
i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego z ewidencji wyposażenia straży gminnych (miejskich) oraz dostosowania brzmienia załącznika do
ww. rozporządzenia.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW Mirosław Hakiel
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

IV kwartał 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry