Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

469

L.p.
469
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Regulacje zmieniane mają charakter dostosowujący, wynikający z uchwalenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1335). Ustawa ta ma na celu odebranie strażom gminnym (miejskim) uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych jest potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  – w zakresie zmiany § 2 ust. 2 poprzez wykreślenie wykroczenia określonego w art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  z katalogu wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatów karnych.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW Mirosław Hakiel
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

IV kwartał 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry