Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

471

L.p.
471
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Regulacje zmieniane mają charakter dostosowujący, wynikający z uchwalenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1335).

Ustawa ta ma na celu odebranie strażom gminnym (miejskim) uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych jest potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego poprzez uaktualnienie załączników do przedmiotowego rozporządzenia. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW Mirosław Hakiel
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

IV kwartał 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry