Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

472

L.p.
472
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.). 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej ma na celu usprawnienie trybu składania oświadczeń majątkowych według wzoru określonego zmienianym rozporządzeniem, poprzez dostosowanie go do obowiązujących przepisów. W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) oraz wprowadzoną art. 10 niniejszej ustawy zmianą art. 57a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.), zaistniała potrzeba zmiany wydanego na podstawie art. 57a ust.12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niniejsza nowelizacja wprowadziła zmianę art. 57a ust. 6, zgodnie z którym oświadczenie o stanie majątkowym strażaka powinno zawierać, między innymi, informacje o mieniu nabytym również od powiatu, związku powiatów lub związku powiatowo – gminnego.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Tomasz Zając – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry