Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

473

L.p.
473
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowaną regulację opracowano w związku z potrzebą wprowadzenia oznakowania pasa drogi granicznej na granicy wewnętrznej w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen i tym samym dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wprowadzanych ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie określa wzory tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej na granicy zewnętrznej w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen i w miejscach pasa drogi granicznej, gdzie wprowadzony jest zakaz przebywania oraz uwzględnia wzór nowych tablic, które zostaną umieszczone na granicy wewnętrznej w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen. Ponadto w projekcie wskazano podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie przedmiotowych tablic. Zaproponowane wzory tablic jasno i czytelnie informują o przebiegu granicy państwowej, co z uwagi na aktualną sytuację związaną z przepływem osób przez granice ma wpływ na system ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo państwa.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Styczeń 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry