Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

31

L.p.
31
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wprowadzenie nowych kategorii wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych:

1) za naruszenie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku doprowadzeniu cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, to jest za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, a także w przypadku niedopełnienia obowiązków przewidzianych w tej ustawie i związanych z zatrudnieniem cudzoziemca;

2) za naruszenie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą;

3) za naruszenie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej polegające m. in. na wprowadzaniu statku do strefy zamkniętej dla żeglugi i rybołówstwa oraz pozostawianie w tej strefie sprzętu rybackiego, nadużywanie środków sygnałowych i pirotechnicznych lub usuwanie i uszkadzanie środków ratunkowych, zakrywaniu i tarasowaniu urządzeń cumowniczych oraz zasłanianie znaków ostrzegawczych, bez zgody kapitana portu spłukiwanie nadbudówek i pokładów statku, przewożenie pasażerów statkiem, którego dokument bezpieczeństwa takiego przewozu nie przewiduje albo przekraczanie dopuszczalnej prędkość określonej obowiązującymi przepisami.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Grzegorz Kasprzyk Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Opublikowano w Dz.U. z 2016 r. poz. 968

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Opublikowany
do góry