Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

474

L.p.
474
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Celem projektu jest dostosowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1013, z 2003 r. Nr 141, poz. 1370) do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2011r Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) i jej aktów wykonawczych, jak również do przepisów nowej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 i 1888) wprowadzających informatyzację rejestracji stanu cywilnego. Część zmian ma również charakter porządkowy i systematyzujący.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt wprowadza następujące zmiany:

a) dostosowanie zakresu danych gromadzonych w księgach cmentarnych do zakresu informacyjnego karty zgonu, która jest kluczowym dokumentem stanowiącym podstawę wpisów w tych księgach (§ 1 pkt 1 lit. a projektu),

b) doprecyzowanie zakresu danych gromadzonych w księgach cmentarnych w odniesieniu do dzieci martwo urodzonych oraz osób zmarłych o nieustalonej tożsamości (§ 1 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 i 3 projektu),

c) doprecyzowanie zakresu danych gromadzonych w księgach cmentarnych w odniesieniu do osób uprawnionych i organów obowiązanych do pochowania zwłok (§ 1 pkt 1 lit. d projektu).

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Karolina Grenda Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

1 stycznia 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry