Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

476

L.p.
476
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 91a ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w art. 91 ust. 2 ustawy  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – zmiana ta dotyczy treści oświadczenia o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotowy projekt zasadniczo nie odbiega od dotychczasowych regulacji w omawianej materii, wprowadza jednak nowe rozwiązania związane ze zmianą art. 91a ustawy o Straży Granicznej, tj. składanie oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Straży Granicznej tylko na żądanie – określony został 14-dniowy termin złożenia oświadczenia w przypadku otrzymania przez pracownika pisemnego żądania jego złożenia.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Marcin Własnowolski – Dyrektor Biuro Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry