Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

40

L.p.
40
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie zmienia  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212, z późn. zm.).

Celem przedmiotowego projektu jest rozdysponowanie środków finansowych przewidzianych od dnia 1 stycznia 2016 r. na podwyżki uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej o 198 zł. miesięcznie na etat. Wynika ona ze zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z 2,81 do 2,95, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2016 r., poz. 129).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpi wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej o kwotę ok. 198 zł. (bez nagród) w stosunku do roku 2015 wynikającego z planowanego zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Tomasz Zając, dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry