Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

L.p.
1
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.). Konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia wynika z wejścia w życie w dniu 1 października 2015 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

W dniu 1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej. Rada Ministrów przyjęła nowe, podwyższone kryteria dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 634 zł, zaś dla osoby w rodzinie w wysokości 514 zł, dlatego należy zwiększyć wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający do Polski. Cudzoziemiec będzie musiał posiadać co najmniej 1270 zł na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych (wcześniej było to 1086 zł). Rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Aneta Kmita Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry