Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

2

L.p.
2
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wzorów odznak na umundurowaniu strażników Straży Marszałkowskiej do nowych, specjalistycznych stanowisk służbowych określonych w znowelizowanym w dniu 29 października 2015 r. aneksie nr 15 do Regulaminu wynagradzania pracowników Kancelarii Sejmu, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zaproponowane w załącznikach do projektowanego rozporządzenia zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu katalogu  stanowisk specjalistycznych w formacji oraz nowej symbolice oznaczeń stosowanych na odznakach stanowisk służbowych Straży Marszałkowskiej, uwzględniającej potrzebę ich odróżnienia od innych umundurowanych formacji, m.in. straży gminnych i miejskich.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry