Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

3

L.p.
3
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Dostosowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. o tym samym tytule. W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniona została m.in. kwota kryteriów dochodowych uprawniająca do  świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tą zmianą zaistniała konieczność podwyższenia środków finansowych, które musi posiadać zapraszający cudzoziemca. 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt zakłada zmianę § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający, poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych, które musi posiadać zapraszający cudzoziemca. Środki te będą służyć na pokrycie  kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Aneta Kmita Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry