Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

4

L.p.
4
Tytuł aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zaś nadanie osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie celów statutowych.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Nadanie osobowości prawnej jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Rodzina Miriam Betlejem 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry