Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

7

L.p.
7
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt jest wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w 100ap ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, i ma na celu przesunięcie daty wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1933)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68) zgodnie z którą art. 80ch ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, będący podstawą wejścia w życie zmienianego rozporządzenia, wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. zamiast 4 stycznia 2016 r. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry