Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

8

L.p.
8
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji zmieniającego rozporządzenie  w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681) związana jest z  przewidzianą w nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym zmianą terminu wejścia w życie przepisów dotyczących pobierania opłat ewidencyjnych.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 68) zakłada zmianę terminu wejścia w życie przepisów dotyczących pobierania opłat wyszczególnionych w § 9 ww. rozporządzenia. Opłaty te mają być pobierane od 1 stycznia 2017 r. Zachodzi zatem konieczność nadania nowego brzmienia § 9.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry