Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

9

L.p.
9
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1163).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Określenie wzorów:

  1. książeczki zdrowia dziecka, która zapewni rodzicom, jak również lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny szybki dostęp do pełnej i usystematyzowanej informacji na temat zdrowia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju, co pozwoli na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w możliwie wczesnym czasie i podjęcie koniecznej interwencji;
  2. karty przebiegu znieczulenia - celem zapewnienia jednolitych procedur stosowanych przy znieczuleniu, co przyczyni się do zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Wprowadzenie:

  1. okołooperacyjnej karty kontrolnej (jako obowiązkowej), na której zostaną potwierdzone i odnotowane czynności okołooperacyjne przed rozpoczęciem operacji, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
  2. obowiązku uzupełniania historii choroby o rozpoznanie ustalone po wypisaniu pacjenta ze szpitala, na podstawie wyniku badania diagnostycznego, uzyskanego dopiero po wyjściu pacjenta ze szpitala;
  3. regulacji umożliwiających podpisanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego przez lekarza upoważnionego przez lekarza kierującego oddziałem (oprócz lekarza wypisującego) w przypadku nieobecności lekarza kierującego oddziałem.
Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Pan dr n. med. Marek Kondracki Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry