Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

10

L.p.
10
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia z art. 85 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.). 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Wykonanie art. 85 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,  na podstawie którego minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobowiązany do określenia, wzoru łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu noszenia  tego łańcucha przez kierowników urzędu stanu cywilnego. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Karolina Grenda Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
do góry