Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

12

L.p.
12
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 62 ust. 2 ustawy o Policji ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych – zmiany te dotyczą treści oświadczenia o stanie majątkowym policjantów.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotowy projekt zasadniczo nie odbiega od dotychczasowych regulacji/

Nowelizacja polega na zmianie części A wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym policjanta poprzez:

  • nadanie nowego brzmienia tytułowi tabeli znajdującej się pod cyfrą II w części A wzoru formularza,
  • nadanie nowego brzmienia objaśnieniom do tabeli znajdującym się pod cyfrą V.
Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Insp. Ryszard Walczuk – Dyrektor Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.mswia.gov.pl/
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry