Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

20

L.p.
20
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego określonego w art. 88 ust. 2 nowej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322) w związku z art. 136 ust. 1 tej ustawy.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotową problematykę regulowało dotychczas rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 64 poz. 340, z późn. zm.), wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art.78c ust.2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 746, z późn. zm.). Upoważnienie to utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia  10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, jednakże dotychczasowe rozporządzenie utrzymano w mocy nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1 października 2016 r. Jednocześnie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, które dotychczas regulowały przedmiotową problematykę, praktycznie rzecz biorąc w niezmienionej formie zostały przeniesione do nowej ustawy z dnia  10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Stąd też – projektowane rozporządzenie generalnie odpowiada swą treścią dotychczas obowiązującemu rozporządzeniu. Stosownie do upoważnienia wynikającego z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia  10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego – projektowane rozporządzenie określa w szczególności: zakres remontów, konserwacji i napraw, których ZZM MSW nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, tryb dokonywania remontów i ich odbioru, sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz norm tego zużycia, sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwaterę internatową, a także wzory  protokołu przekazania i przyjęcia lokalu mieszkalnego oraz protokołu opróżnienia lokalu mieszkalnego, przy czym przyjęte rozwiązania generalnie  nie odbiegają od uprzednio obowiązujących.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zbigniew LICHOCKI radca prawny ZZM MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

I/II kwartał 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry