Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

18

L.p.
18
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Dostosowanie obowiązujących przepisów w zakresie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  do zmian wprowadzonych do  Kodeksu pracy, m. in. polegających na włączeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt przewiduje zmiany o charakterze porządkowym i dostosowującym, tj. zakłada:

  1. wyłączenie z obowiązującego rozporządzenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, jako podstaw do  ustalania okresów, o które można przesunąć termin opiniowania funkcjonariusza Straży Granicznej (ww. urlopy zostały włączone do urlopu rodzicielskiego, o który może zostać przesunięty termin opiniowania). Powyższa zmiana wynika z nowelizacji Kodeksu pracy;
  2. doprecyzowanie kwestii dołączania opinii służbowej do akt osobowych opiniowanego funkcjonariusza Straży Granicznej.
Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Michał Nowakowski-Lipka Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Opublikowany
do góry