Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

13

L.p.
13
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o udzielenia lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ustawa ta wprowadza zmiany w art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia, polegające na. ograniczeniu liczby dokumentów, jakie przedsiębiorca ubiegający się o koncesję ma obowiązek złożyć do organu koncesyjnego.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotowy projekt zakłada rezygnację ze składania przez przedsiębiorców ubiegający się o koncesję oświadczeń o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych. Ponadto, w przypadku przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne zrezygnowano ze składania listy udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Cezary Gawlas – Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Luty - Marzec 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry