Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

19

L.p.
19
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba powołania nowego członka Komisji Heraldycznej, wskazanego przez właściwy podmiot (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), w miejsce osoby, odwołanej na wniosek tego organu.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana składu osobowego Komisji Heraldycznej.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Grzegorz Ziomek, Dyrektor DAP MSWiA
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Luty 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry