Praca w MSWiA - Kadry - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w MSWiA

Zasady przeprowadzania naboru oraz stosunek pracy w urzędach administracji rządowej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4. w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art.5;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonani polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Natomiast zasada konkurencyjności oznacza, że w wyniku procedury naboru na dane stanowisko wybierani są kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, których wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Nabór kandydatów do pracy w służbie cywilnej przeprowadzany jest tylko w przypadku pojawienia się wolnych stanowisk w Ministerstwie – kandydaci rekrutowani są na konkretne, wolne stanowisko (z wyłączeniem wyższych stanowisk w służbie cywilnej).

Do wyższych stanowisk w służbie cywilnej w MSWiA zalicza się następujące stanowiska:

 • dyrektor generalny urzędu,
 • dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej.

Dla tych stanowisk ustawodawca przewidział specjalny, bardziej elastyczny tryb obsadzania. Dyrektora Generalnego urzędu powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektorów departamentów i komórek równorzędnych w Ministerstwie (oraz ich zastępców) powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny urzędu.

Na wyższe stanowiska w służbie cywilnej może zostać powołana osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz przepisach odrębnych.

Informacje o pracy w służbie cywilnej można znaleźć na stronie http://www.dsc.kprm.gov.pl

Szczegółowe informacje o pracy W MSWiA dostępne są na stronie https://www.mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/praca-w-mswia/8682,Praca-w-MSWiA.html

Metryczka

Data publikacji 30.05.2005
Data modyfikacji 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry