Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalista ds. przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Prowadzenia Postępowań Biura Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia: 8462)

Data publikacji: 15 lutego 2017 r.

Nr ogłoszenia: 8462

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Termin składania ofert:  24 lutego 2017 r.

Wymiar etatu: 1 – zastępstwo pracownika

Liczba stanowisk pracy: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

ds. przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

w Wydziale Prowadzenia Postępowań Biura Zamówień Publicznych

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk pracy - 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

WARUNKI PRACY

Budynek przy ul. Batorego:

Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZACE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30 tys. euro w charakterze sekretarza komisji przetargowej.
 • Prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30 tys. euro., piecza nad tą dokumentacją do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.
 • Wykonywanie, powierzonych w formie pisemnej, czynności kierownika zamawiającego, mających charakter techniczno-organizacyjny (np. potwierdzanie dokumentacji postępowania za zgodność z oryginałem, odbieranie oświadczeń od członków komisji przetargowej oraz uprzedzanie osób składających oświadczenia o odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp).
 • Udział w zespołach zadaniowych powoływanych do przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenia dialogu technicznego oraz w zespołach powoływanych do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego.
 • Przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności  na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) pytania pochodzące od innych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Udział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej, oraz uczestniczenie w rozprawach przed KIO.
 • Współpraca przy dokonywaniu oceny zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień Publicznych  wnioskowanych zmian postanowień umowy  lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w  obszarze prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w charakterze sekretarza komisji przetargowej,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w tym bardzo dobra znajomość programów Word i Power Point,
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność komunikacji,
 • Rzetelność,
 • Gotowość do doskonalenia zawodowego,
 • Kreatywność,
 • Orientacja na klienta,
 • Umiejętności analityczne,
 • Potwierdzone odrębnymi dokumentami (np. certyfikaty) przeszkolenie zapewniające aktualną wiedzę o tematyce zamówień publicznych,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawo lub administracja lub ekonomia lub logistyka lub zarządzanie,
 • Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w jednej z następujących branż lub specjalności: budowlanej, IT, logistyki lub realizacji zakupów, marketingu lub reklamy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
 • Wiedza z zakresu zarządzania zakupami i metod (technik) realizowania zakupów
 • Zawansowana umiejętność obsługi arkusza Excel,
 • Znajomość narzędzi elektronicznych wspomagających realizowanie zamówień i zakupów,
 • Kursy/szkolenia o tematyce obejmującej: zarządzanie zakupami i metody realizacji zakupów, analizę ekonomiczną i finansową, zaawansowaną znajomość obsługi programu Excel, znajomość programów obsługujących zakupy i zamówienia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres zatrudnienia),
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia zapewniającego aktualną wiedzę o tematyce zamówień publicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dodatkowego doświadczenia zawodowego – kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres zatrudnienia),
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia o tematyce obejmującej: zarządzanie zakupami i metody realizacji zakupów, analizę ekonomiczną i finansową, zaawansowaną znajomość obsługi programu Excel, znajomość programów obsługujących zakupy i zamówienia.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 24 lutego 2017 r.
 • W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

ul. S. Batorego 5,

02-591 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „BZP–WPP – specjalista”

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
w godz. 8.15-16.00

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi, co najmniej 6%.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Planowane techniki i metody naboru:

 • praca pisemna
 • rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.plhttp://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60-15-478 lub (22) 60-139-93

 

Metryczka

Data publikacji 15.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry