Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Radca ministra ds. analiz w Biurze Administracyjno-Finansowym (nr ogłoszenia: 8984)

Data publikacji: 03.03.2017 r

Nr ogłoszenia: 8984

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Termin składania ofert:

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

radca ministra ds. analiz

w Biurze Administracyjno-Finansowym

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk pracy - 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

WARUNKI PRACY

Budynek przy ul. Batorego:

Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się (do IV piętra), jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca na V piętrze (brak windy między IV a V piętrem).

 

WARUNKI DOTYCZACE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynacja realizacji zadań związanych z dokonywaniem analiz finansowych z wykorzystaniem elementów kontroli zarządczej w obszarze finansów,
 • Prowadzenie zestawienia zawartych w Ministerstwie umów i porozumień z kontrahentami,
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych z obszaru finansów publicznych, rachunkowości oraz aktów wykonawczych i współpraca przy aktualizacji procedur i regulacji wewnętrznych,
 • Koordynacja w BAF działań związanych z podejściem procesowym w MSWiA,
 • Przygotowywanie odpowiedzi pisemnych dla kontrolerów NIK podczas corocznej kontroli wykonania budżetu za dany rok. Przygotowywanie wyjaśnień dla pozostałych kontroli problemowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Współuczestnictwo w konstruowaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na dany rok budżetowy oraz przy określaniu celów i mierników do zadań, podzadań i działań realizowanych w Ministerstwie. Weryfikacja poziomu wykonania mierników, celem prawidłowego sporządzenia półrocznego/rocznego sprawozdania w układzie zadaniowym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub administracji,
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli zarządczej,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania procesowego,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego,
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych, głównie z zakresu sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, sprawozdawczości w układzie zadaniowym,
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Ms Excel,
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność komunikacji,
 • Rzetelność,
 • Gotowość do doskonalenia zawodowego,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Umiejętności analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i długość doświadczenia),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 17 marca 2017 r.
 • W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

ul. S. Batorego 5,

02-591 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „BAF-WPiRB – radca ministra”

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
w godz. 8.15-16.00

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi, co najmniej 6%.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Planowane techniki i metody naboru:

 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.plhttp://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60-154-78 lub (22) 60-149-24

 

Metryczka

Data publikacji 03.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry