Ogłoszenia na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalista ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno-Systemowym Biura Ministra

Data publikacji: 3 czerwca 2017 r.

Nr ogłoszenia: 11668

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Termin składania ofert:  19 czerwca 2017 r.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista

ds. organizacyjnych

w Wydziale Organizacyjno-Systemowym Biura Ministra

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk pracy - 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

WARUNKI PRACY

Budynek przy ul. Batorego:

Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Nietypowe godziny pracy, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie poleceń Sekretarza Stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących przygotowania listów/pism okolicznościowych, w tym udzielanie odpowiedzi na prośby o udział w różnego rodzaju uroczystościach i przedsięwzięciach.
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych Ministra, w tym: prowadzenie kalendarza Ministra, ewidencji zaproszeń skierowanych do Ministra SWiA, uzgadnianie i potwierdzanie udziału w spotkaniach, konferencjach, wywiadach - również międzynarodowych.
 • Sporządzanie raportów i zestawień niezbędnych w bieżącej pracy Sekretarza Stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym opracowywanie streszczeń obszernych, merytorycznych materiałów i zestawianie ich w spójny materiał informacyjny.
 • Analiza dokumentów nadsyłanych przez departamenty, służby i jednostki realizujące zadania związane ze współpracą międzynarodową i przygotowanie kompletu materiałów dla Sekretarza Stanu na spotkania Kierownictwa.
 • Kontakty z podmiotami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania odpowiedzi na pisma adresowane do Kierownictwa MSWiA.
 • Wykonywanie tłumaczeń z języka angielskiego na bieżące potrzeby Sekretarza Stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 1,5-roczne doświadczenie zawodowe w  administracji publicznej
 • Znajomość funkcjonowania MSWiA, w tym znajomość instrukcji kancelaryjnej.
 • Znajomość systemu kompetencyjnego resortu spraw wewnętrznych.
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Rzetelność.
 • Gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Orientacja na klienta.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętności analityczne.
 • Potwierdzone odrębnym dokumentem odbycie przeszkolenia/kursu dotyczącego realizacji zadań sekretarki i/lub asystentki.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe w zakresie administracja lub politologia lub dziennikarstwo lub polonistyka.
 • Doświadczenie zawodowe w urzędach administracji szczebla centralnego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres zatrudnienia),
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia/kursu dotyczącego realizacji zadań sekretarki i/lub asystentki,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 19 czerwca 2017 r.
 • W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

ul. S. Batorego 5,

02-591 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „BM–WOS – specjalista”

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
w godz. 8.15-16.00

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi, co najmniej 6%.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Planowane techniki i metody naboru:

 • test wiedzy,
 • praca pisemna,
 • rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem znajomości języka angielskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.plhttp://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60-15-478 lub (22) 60-141-08

Metryczka

Data publikacji 03.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry