Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ................. 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni (termin zgłaszania uwag do dnia 9 maja 2006 r.)

                                                                                                            Projekt

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia ................. 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.     z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze:

1)     miasta stołecznego Warszawy w dniach 25 i 26 maja 2006 r.;

2)     miasta Częstochowy w dniu 26 maja 2006 r.;

3)     województwa małopolskiego w dniach 26, 27 i 28 maja 2006 r.

 

                                                                  

      § 3.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

                                                                                   

UZASADNIENIE

 

            Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego sformułowanego w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.)

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w dniach 25-28 maja br., istnieje potrzeba wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego, gdzie odbędą się uroczystości z udziałem Ojca Świętego, czasowego zakazu noszenia wszelkiego rodzaju broni.

Zakaz ten, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, dotyczy wszystkich  osób posiadających broń zgodnie z tą ustawą, z wyjątkiem osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom, o których mowa w art. 29 ust. 1, 2 i 6 ustawy, oraz osób, o których mowa w art. 39 ust., 1 i w art. 40 ustawy.

Przedmiotowy zakaz, z uwagi na przepis art. 3 w/w ustawy, nie dotyczy Sił Zbrojnych RP, Policji, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy.

Naruszenie zakazu, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy o broni i amunicji, stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu lub grzywny, a ponadto możliwe jest w takim przypadku orzeczenie, stosownie do art. 51 ust. 4 tej ustawy, przepadku broni i amunicji. W konsekwencji w razie ujawnienia noszenia broni znajdą zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia i zajęcia przedmiotów oraz czynności wyjaśniających (rozdział 9 i dział VII) Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Z uwagi na bliski termin rozpoczęcia wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce, a także konieczność zachowania obowiązującej procedury legislacyjnej, proponuje się, by rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki ani na sytuację i rozwój regionalny.

W ramach konsultacji społecznych projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 


1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz.451 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

Metryczka

Data publikacji 10.05.2006
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
do góry