Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia................ 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych)

 

                                                                                                                             projekt 11.01.2206

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia................................... 2006 r.

 zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ l.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 25, póz. 213 i Nr 147, póz. 1227) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Policjant jest dopuszczany do zdawania egzaminu, jeżeli:

1)      pełni służbę na stanowisku, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie Policji właściwym dla rodzaju składanego egzaminu;

2)      uzyskał pozytywną opinię przełożonego lub pozytywną okresową ocenę w  rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji;

3)      ukończył   szkolenie   zawodowe   podstawowe,   specjalistyczne   albo   dla absolwentów szkół wyższych.";

2)   w  §   5 ust. 2  otrzymuje  brzmienie:

"2. Terminy  egzaminów dla policjantów, którzy uczestniczą w szkoleniach dla absolwentów szkół wyższych ustala Komendant Wyższej Szkoły Policji. Są one jednocześnie terminami zakończenia tych szkoleń.";

3)  § 6 otrzymuje brzmienie: 

     "§6. l. Policjant, o którym mowa w § 4, składa raport o skierowanie na egzamin, zwany dalej  "raportem",  przełożonemu nie  później  niż 30 dni  przed  najbliższym wyznaczonym  terminem  egzaminu,  do  którego  zamierza przystąpić,  z zastrzeżeniem ust. 2.

     2. Policjant uczestniczący w szkoleniu dla absolwentów szkół wyższych kierowany jest na egzamin bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.";

 

______________

1) Minister  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  kieruje  działem  administracji rządowej  -  sprawy  wewnętrzne na podstawie § l ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz.  185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,  poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166 poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. .Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz. 1411.

 

4) w § 7:

a) ust. l otrzymuje brzmienie:

   "l. Przełożony przesyła raport zawierający adnotację o spełnieniu przez policjanta  warunków określonych w § 4 kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji albo szkoły policyjnej.";

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Kierownik komórki, o której  mowa w ust.  l, sporządza wykazy policjantów kierowanych na dany rodzaj egzaminu, zwane dalej "wykazami", i przesyła je do Wyższej  Szkoły  Policji  albo  szkoły  policyjnej  właściwej  w  zakresie przeprowadzania egzaminu w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.";

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wykazy policjantów, o których mowa w § 5 ust. 2, sporządza Komendant Wyższej Szkoły Policji.".

 

§ 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

 

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określa szczegółowe warunki składania egzaminów na poszczególne stopnie w korpusach podoficerów, aspirantów i oficerów Policji. W okresie jego obowiązywania dokonano dwukrotnych nowelizacji, opierając się na doświadczeniach zdobywanych w trakcie praktycznej realizacji jego przepisów.

W powszechnej opinii policjantów obowiązujący system jest zbyt mało elastyczny, przedkładający sztywne, formalne przepisy ponad potrzeby służby i ekonomikę procesu szkolenia. W przedmiotowej nowelizacji proponuje się wprowadzić do rozporządzenia szereg poprawek, zmierzających do uproszczenia trybu zdawania egzaminów, bez ingerencji w ich merytoryczną zawartość i sam przebieg zarówno egzaminu jak i procesu formułowania ocen.

Zmiana pierwsza likwiduje okres sześciomiesięcznej karencji pomiędzy ukończeniem stosownego kursu a możliwością zdawania egzaminu. Takie ograniczenie nie miało żadnego uzasadnienia merytorycznego, przyczyniało się jednocześnie do skomplikowania kariery zawodowej dziesiątków policjantów. Szczególnie drastycznie objawiało się to w przypadku uczestników szkoleń dla absolwentów szkół wyższych. Ze względu na organizację procesu dydaktycznego w przypadku tych szkoleń egzamin oficerski stanowić będzie integralną ich część, będąc formalnym zakończeniem szkolenia.

Jednocześnie znosi się zasadę fakultatywności kierowania na egzaminy, wychodząc z założenia, że policjant spełniający wymogi formalne przystąpienia do egzaminu nie może być w arbitralny sposób prawa tego pozbawiany. Jest to ewidentne ograniczenie uznaniowości w decyzjach kadrowych, przy zachowaniu ustawowych prerogatyw przełożonych - zawartych w przepisach o opiniowaniu służbowym.

Kolejna zmiana to zniesienie tzw. egzaminów bonusowych - dających możliwość natychmiastowego zdawania egzaminów najlepszym absolwentom szkoleń. Ponieważ w proponowanym kształcie rozporządzenia każdy policjant ma prawo przystąpić w praktyce niezwłocznie do egzaminu, utrzymywanie wyjątku nie ma uzasadnienia.

Zmiana w § 6 jest konsekwencją zmian poprzednich i polega na skróceniu okresu, jaki musi upłynąć pomiędzy zgłoszeniem przez policjanta gotowości zdawania egzaminu, a przystąpieniem do jego zdawania.

Dodatkowo w § 7 doprecyzowano, że przełożony na raporcie policjanta potwierdza jedynie, iż spełnia on wymagania określone w rozporządzeniu, a także skrócono okres, w którym komórki kadrowe muszą sporządzić niezbędną dokumentację.

Ponieważ wejście w życie nowelizacji nie spowoduje żadnych skutków dla osób, które zadawały egzaminy w przeszłości, nie ma potrzeby stosowania przepisów przejściowych.

Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 

 

1)       Rozporządzenie oddziałuje na grupę funkcjonariuszy Policji, którzy ubiegają się lub zamierzają się ubiegać o uzyskanie mianowania na pierwsze stopnie w poszczególnych korpusach;

2)       Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej MSWiA;

3)       Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na:

a)     sektor finansów publicznych,

b)     rynek pracy,

c)     konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,

d)     sytuację i rozwój regionów;

4)       Rozporządzenie nie powoduje obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Metryczka

Data publikacji 18.01.2006
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
do góry