Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248)) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu, podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Zgłoszenie można także wnosić na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami urzędowego formularza.

Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 136, poz. 803).

Wnioski o wpis do rejestru można składać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) dowód wniesienia opłaty w wysokości 100 zł za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa) o numerze: 17 1010 1010 0034 7622 3100 0000;

2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru zaświadczenie o wpisie do rejestru. Wydanie przedmiotowego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa) o numerze: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

Klauzula informacyjna w zakresie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane kontaktowe

Kontakt do nas:

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.: 222 500 112

fax (22) 601 39 88

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adres mailowy: iod@mswia.gov.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Odbiory i kategoria odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą

oraz

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach nie podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe dokonanie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Metryczka

Data publikacji 17.12.2015
Data modyfikacji 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Ziomek
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Adam Nowakowski
do góry