Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu składania skarg i wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniach 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. Punkt Obsługi Klienta oraz Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą nieczynne.

Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie informuje, że w wyznaczone soboty, tj. 13 maja, 24 czerwca i 9 września 2017 r. Punkt Obsługi Klienta oraz Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą czynne odpowiednio w godzinach od 8.15 do 16.15 (POK) oraz od 8.00 do 16.00 (Biuro Przepustek).

Informacji szczegółowych udziela Punkt Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - telefonicznie pod numerem: 222 500 112 lub (22) 60 143 66 pon.-pt. 8:15-16:15).

Skargi i wnioski można: 

 1. przesłać listownie, na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5;
 2. przesłać faksem, na numer: (22) 60 153 23;
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
 4. przesłać elektronicznie, wpisując treść do: formularza Napisz do Ministra lub na adres mailowy: skargi.wnioski@mswia.gov.pl
 5. doręczyć osobiście:
 • na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w Biurze Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które znajduje się na parterze budynku w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

lub

 • w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;

6. złożyć ustnie do protokołu: w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15.

INFORMUJEMY, ŻE: Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostosowane jest architektonicznie do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się.

Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek:

 1. skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno);
 2. jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 3. w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych (1), sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Szczegółowe informacje dotyczące ww. usługi zawarte są w karcie usług KU-01/DKSiW.

 

INFORMACJA dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęte zostało, że dyżury członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z przyjmowaniem obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się w piątki - w godzinach od 14:00 do 16:00.

Klienci zainteresowani rozmową z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji proszeni są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub formularza Napisz do Ministra, a także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające  danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, klienci powiadamiani są pisemnie.

 

INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1.   przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.);
 • ozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

2.   przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;

3.   przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

4.   zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego: W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38;

art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego: na niezałatwienie sprawy w terminie (...) lub na przewlekłe prowadzenie postępowania służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa;

5.   zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego;

6.   zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach  swojej właściwości, organ od którego były adresowane;

7.   zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 


(1) zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1265), Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne; szczegółowy zakres działu sprawy wewnętrzne został określony w art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812)

Metryczka

Data publikacji 13.08.2015
Data modyfikacji 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrianna Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry