CEPIK - Sprawy obywatelskie - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy obywatelskie

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK, jest systemem informatycznym (SI CEPiK) zawierającym dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, ich właścicielach lub niektórych posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, jak również o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym.

SI CEPiK obejmuje dwie ewidencje: centralną ewidencję pojazdów oraz centralną ewidencję kierowców utworzone na podstawie, odpowiednio art. 80a, ust.1 i 100a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1977 r. – Prawo o ruchu drogowym. .

W centralnej ewidencji pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak: dane pojazdu (na przykład marka, model), dane techniczne, informacje o dokumentach pojazdu, dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu, informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu, informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

W centralnej ewidencji kierowców gromadzone są dane o: osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, osobach, którym cofnięto uprawnienia, osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów, takie jak: dane osobowe, informacje o dokumentach prawa jazdy, czy dodatkowych uprawnieniach (na przykład do przewozu niebezpiecznych towarów).

Szczegółowe informacje o CEPiK zawarte są na stronie www.cepik.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 02.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Chyrzyński
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry