Informacje o MKSC - Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego

Informacje o MKSC

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego (Commision Internationale de de l’État Civil) jest międzyrządową organizacją wspierającą i koordynującą międzynarodową współpracę w dziedzinie stanu cywilnego. Działając na rzecz poprawy tej współpracy oraz ułatwienia wymiany informacji między urzędnikami stanu cywilnego, Komisja gromadzi stosowną dokumentację, dostarcza państwom członkowskim aktualne informacje, przygotowuje prace o charakterze prawnym i technicznym, wdraża projekty i przetwarza międzynarodowe konwencje. Promuje i umożliwia wymianę dokumentacji, informacji, projektów ustaw, opinii i orzecznictwa z zakresu stanu cywilnego. Prowadzone przez Komisję prace i badania polegające na opracowaniu tekstów zaleceń i konwencji, mają na celu ujednolicenie przepisów dotyczących statusu osobowego, rodzinnego i obywatelstwa obowiązujących w państwach członkowskich oraz unowocześnienie metod pracy krajowych służb zajmujących się rejestracją stanu cywilnego. Siedzibą Komisji jest Strasburg we Francji, gdzie mieszczą się również biura Sekretariatu Generalnego MKSC. Językiem urzędowym Komisji jest język francuski.

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego konstytuowała się w Amsterdamie w latach 1948-1949 w wyniku porozumienia pięciu państw (Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga i Szwajcarii). Dnia 25 września 1950 roku państwa te podpisały w Bernie Protokół dotyczący sposobu wymiany dokumentacji dokonywanej przez tę Komisję. Zgodnie z postanowieniami Protokołu dodatkowego podpisanego 25 września 1952 roku, państwami członkowskimi MKSC stały się w następnych latach Turcja (1953 r.), Niemcy (1956 r), Włochy (1958 r.), Grecja (1959 r.), Austria (1961 r.), Portugalia (1973 r.), Hiszpania (1974 r.) i Wielka Brytania (1996 r.). Polska jest stałym członkiem Komisji od 10 października 1998 roku. W 1999 roku w poczet państw członkowskich MKSC weszły ponadto Chorwacja i Węgry.

Zakres działania Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (MKSC).
Zgodnie z art. 1 Regulaminu, zasadniczym celem Komisji jest:

 • tworzenie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji oraz orzecznictwa przedstawiającego prawo różnych Państw członkowskich w zakresie statusu osobowego, rodziny i obywatelstwa,
 • dostarczanie na podstawie tej dokumentacji informacji władzom wskazanym w art. 2 Protokołu podpisanego w Bernie 25 września 1950 r., tj. ministerstwom, misjom dyplomatycznym, konsulom generalnym, konsulom, wicekonsulom lub przedstawicielom konsularnym każdej z Układających się Stron,
 • podejmowanie wszelkich prac i studiów, w szczególności opracowywanie zaleceń lub projektów konwencji zmierzających do zharmonizowania przepisów obowiązujących w tym zakresie w Państwach członkowskich,
 • doskonalenie techniczne służb odpowiedzialnych za rejestrację stanu cywilnego w Państwach członkowskich.

Struktura, organizacja i skład MKSC.
MKSC skupia 15 krajów członkowskich (Niemcy, Belgię, Chorwację, Hiszpanię, Francję, Grecję, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandię, Polskę, Portugalię, Wlk. Brytanię, Szwajcarię i Turcję) oraz 7 krajów o statusie obserwatora (Cypr, Litwę, Stolicę Apostolską, Mołdawię, Rosję, Słowenię i Szwecję). W październiku 2007 r. Austria, stały członek MKSC od 1961 r., notyfikowała decyzję o wystąpieniu z Komisji ze skutkiem 8 kwietnia 2008 roku, natomiast wypowiedzenie przez Turcję członkostwo w MKSC stanie się skuteczne z dniem 30 września 2010 r.
W każdym Państwie członkowskim działa Sekcja narodowa mająca za zadanie propagowanie celów Komisji oraz zapewnienie łączności z innymi Sekcjami za pośrednictwem Sekretarza Generalnego (art. 6). W skład Sekcji narodowych wchodzą zazwyczaj profesorowie prawa, przedstawiciele ministerstw sprawujących kontrolę nad rejestracją stanu cywilnego oraz urzędnicy urzędów stanu cywilnego.
MKSC może również podejmować współpracę w interesującym ją zakresie z państwami trzecimi, w celu wspierania współpracy między tymi państwami a państwami członkowskimi. MKSC. Działając w tym kierunku MKSC nawiązała m. in. kontakt z organizacją CLARCIEV (Consejo latinoamericano de Registros civiles) reprezentującą latynoamerykańskie służby rejestracji stanu cywilnego, czego wynikiem była obecność MKSC na zjeździe tej Organizacji w Meksyku w 2007 r. oraz zaproszenie przedstawicieli CLARCIEV i innych państw latynoamerykańskich w charakterze obserwatorów na jesienne Zgromadzenie Ogólne w Luksemburgu w 2008 r.
Zgodnie z Regulaminem, MKSC uzgadnia swoją działalność z działaniami instytucji międzynarodowych, w szczególności z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców, Haską Konferencją Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Unią Europejską, i Radą Europy, z którymi zawarła stosowne Porozumienia o współpracy. Komisja współpracuje ponadto z organizacjami skupiającymi urzędników stanu cywilnego, w tym z Europejskim Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego.

Organy MKSC (art. 8)

 1. Zgromadzenie Ogólne – zbiera się dwa razy do roku, z czego pierwsze Zgromadzenie odbywa się zawsze w siedzibie Komisji w Strasburgu, natomiast drugie – w państwie będącym członkiem Komisji. Poza mianowanymi w tym celu członkami Sekcji narodowych, w obradach mogą również uczestniczyć obserwatorzy zaproszeni przez Zarząd.
  Zgromadzenie Ogólne podejmuje wszystkie decyzje dotyczące MKSC z wyjątkiem tych jakie powierzono innym organom Komisji. Decyduje o przyjęciu nowego Państwa w poczet państw członkowskich MKSC, przyjmuje teksty Konwencji i Rekomendacji oraz przedstawia projekty przyszłych przedsięwzięć. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Zarząd – zbiera się przynajmniej dwa razy do roku, w tym raz w kwietniu i drugi raz z okazji dorocznego Zgromadzenia Ogólnego. W jego skład wchodzą Przewodniczący poszczególnych Sekcji narodowych.
  Zarząd mianuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Generalnego MKSC. Przyznaje statut obserwatora instytucjom międzynarodowym lub Państwom pragnącym przystąpić do Komisji. Sporządza projekt budżetu.
 3. Przewodniczący – jest wybierany przez Zarząd wśród swoich członków.
  Pełni funkcję przez dwa lata i nie jest ponownie wybieralny.
  Przewodniczący reprezentuje MKSC w stosunkach z władzami, przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu i Zarządowi. Funkcję Przewodniczącego można łączyć z funkcją przewodniczącego Sekcji narodowej.
 4. Sekretarz Generalny – jest wybierany przez Zarząd wśród członków Sekcji narodowych.
  Pełni swoje funkcje przez okres trzech lat i jest ponownie wybieralny.
  Sekretarz Generalny wykonuje decyzje MKSC, zapewnia łączność między Sekcjami narodowymi i współpracę z instytucjami zainteresowanymi współpracą, uczestniczy w pracach Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu i sporządza protokół z tych prac, wypełnia obowiązki wynikające z Regulaminu finansowego oraz zapewnia prowadzenie archiwów.

Zgromadzenie Ogólne MKSC w Krakowie
Zgodnie z przyjętym obyczajem, zgromadzenia wiosenne MKSC mają charakter roboczy i odbywają się w siedzibie MKSC w Strasburgu. Natomiast zgromadzenia jesienne organizowane są przez poszczególne państwa członkowskie w kolejności alfabetycznej (wg francuskich nazw państw).
W 2006 roku Polska po raz pierwszy była gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego MKSC. W uroczystej sesji, która odbyła się w Krakowie w dniach 12-16 września, wzięli, udział przedstawiciele 15 sekcji narodowych, reprezentanci posiadający status obserwatora: Konferencji Haskiej Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Stolicy Apostolskiej, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Rady Europy, Macedonii, Słowenii i Szwecji oraz zaproszeni goście z Chile i Meksyku.

Organizacja MKSC:

 • Przewodniczący: Pan Jean MAZARS, Przewodniczący Sekcji francuskiej
 • Wiceprzewodniczący: Pan Carlos LASARTE ALVAREZ, Przewodniczący Sekcji hiszpańskiej
 • Sekretarz Generalny: z dniem 1 stycznia 2009 roku funkcję tę objęła Pani Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, profesor prawa cywilnego Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu.
 • Zastępca Sekretarza Generalnego: Pan Jonathan SHARPE
 • Dyrektor Administracyjny: Pani Chantal NAST.

Przewodniczący Sekcji Narodowych:

 • Niemcy: Pan Berthold GAAZ , Leintender Ministerialrat a.D.
 • Belgia: Pani Roseline DEMOUSTIER, Dyrektor Generalny, Service Public Fédéral-Justice
 • Chorwacja: Pan Želmir BRALA, Ambasador
 • Hiszpania: Pan Carlos LASARTE ALVAREZ, Profesor prawa cywilnego
 • Francja: Pan Jean MAZARS, Sąd Kasacyjny
 • Grecja: Pan Spyridon VRELLIS, Profesor Uniwersytetu w Atenach
 • Węgry: Pani Zsuzanna Vègh, Dyrektor Generalny, Urząd ds. Migracji i Obywatelstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Dyrekcja ds. Obywatelstwa
 • Włochy: Pan Gianni IETTO, Prefekt
 • Luksemburg: Pan Marc MATHÉKOWITSCH, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Holandia: Pan Sjak JANSEN, Radca koordynator w Dyrekcji ds. Legislacji Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Polska: Pani Mirosława Hellich – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Portugalia: Pan Miguel TEIXEIRA DE SOUSA, Profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Lizbonie
 • Wlk. Brytania: Pan Paul PARR, Deputy Registrar General
 • Szwajcaria: Pan Mario MASSA, Szef Federalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Bernie
 • Turcja: Pan Mustafa DÖNER, Dyrektor Generalny, Urząd ds. Ludności i Obywatelstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Adres Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego:
Commision Internationale de de l’État Civil) – Secrétariat Général
3, place Arnold - F – 6700 Strasbourg
Tél.+33(0) 388 61 18 62 / Fax + 33 (0) 3888 60 58 79
e-mail: ciec-sg@ciec1.org  Site Internet: http://www.ciec1.org

Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

 1. Podstawa prawna funkcjonowania Sekcji.

Sekcja Polska MKSC działa na podstawie uchwały Nr 240/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. Organizację i tryb pracy Sekcji określa Statut nadany na podstawie Decyzji Nr 191 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2010r.

Do statutowych zadań Sekcji Polskiej MKSC należy:

 • propagowanie celów Komisji;
 • zapewnienie łączności z innymi sekcjami narodowymi za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Komisji;
 • udział w przygotowaniu projektów konwencji i innych aktów normatywnych, w tym opiniowanie tych projektów;
 • opiniowanie wniosków w sprawie projektów ratyfikacji konwencji Komisji;
 • podejmowanie działań w celu wdrażania konwencji Komisji;
 • gromadzenie przepisów prawnych oraz orzecznictwa państw członkowskich Komisji;
 • opracowywanie i przygotowywanie analiz i opinii z zakresu prawa cywilnego na potrzeby Komisji;
 • analiza i ocena polskiego prawa w zakresie rejestracji stanu cywilnego pod kątem jego zgodności z prawem państw członkowskich Komisji 

Z uwagi na to, że językiem urzędowym MKSC jest język francuski, co najmniej 3 członków Sekcji Polskiej powinno biegle władać językiem francuskim.

 1. Skład Sekcji Polskiej MKSC.
 • Przewodnicząca:  Pani Mirosława Hellich – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Wiceprzewodniczący:  Pan Waldemar Nawrocki – sędzia, przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie
 • Sekretarz:  Pani Barbara Łapińska – Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pozostali członkowie Sekcji:

 • Pani Dorota Garstka – Zastępca Dyrektora w Biurze Prawnym i Zamówień Publicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Pan Jerzy Adamczyk – Naczelnik Wydziału Europy w Departamencie Konsularnym i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Pani Katarzyna Gajewska – Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości
   

Reprezentowanie strony polskiej w stosunkach z Międzynarodową Komisją Stanu Cywilnego oraz uczestniczenie w jej pracach, jak również nadanie statutu i trybu pracy Sekcji polskiej MKSC, zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Ponadto obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Sekcji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Adres Sekcji polskiej MKSC:
Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego - Sekcja polska
ul. Pawińskiego 17/21 02 -106 Warszawa
Departament Spraw Obywatelskich
Tel. +48 22 602 86 13 Faks: + 48 22 820 35 60

Grupy robocze
Jedną z form działania Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego jest udział przedstawicieli Sekcji narodowych w grupach roboczych zajmujących różnymi aspektami (prawnymi i technicznymi) spraw powierzonych przez Zgromadzenie Ogólne w zakresie stanu cywilnego, w tym opracowaniem tekstów konwencji, aneksów do konwencji i rekomendacji oraz ich przeglądem i rewizją, informatyzacją służb stanu cywilnego Państw członkowskich oraz bezpośrednio związanym z tym projektem systemem kodowania terminów używanych w aktach stanu cywilnego; tematyką międzynarodowej adopcji, zarejestrowanego partnerstwa, itd. Grupy tematyczne powoływane są ad hoc, a ich posiedzenia mają stały charakter.
Sekcja polska uczestniczy w bieżących pracach grup roboczych zajmujących się m. in.: rewizją Konwencji Nr 26 dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji, aktualizacją głównej publikacji MKSC - „Giude Pratique International de l’État Civil, projektem informatyzacji rejestrów stanu cywilnego, problematyką małżeństw symulowanych, oraz zwalczania fałszerstw aktów stanu cywilnego.
W pracach grup roboczych, poza przedstawicielami sekcji narodowych, mogą również uczestniczyć eksperci wyznaczeni w tym celu przez poszczególne Państwa członkowskie MKSC.

Instrumenty MKSC: Konwencje i Rekomendacje
Od momentu powstania w 1948 roku, Komisja przyjęła teksty 32 konwencji (aktualnie obowiązuje 26 z nich ) i 9 rekomendacji regulujących różne obszary związane z rejestracją stanu cywilnego. Generalnie Konwencje MKSC są otwarte również na przyjęcie państw niebędących członkami MKSC, głównie państw Unii Europejskiej i Rady Europy.
Do chwili obecnej Polska ratyfikowała 3 konwencje MKSC. Było to możliwe również dzięki zaangażowaniu Sekcji polskiej w proces przygotowania do ratyfikacji:

 1. Konwencja Nr 3 sporządzona w Stambule 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667),
 2. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz. U. z 2004 nr 166, poz. 1735),
 3. Konwencja Nr 17 sporządzona w Atenach 15 września 1977 r. w sprawie zwolnienia z legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446).

Inne publikacje MKSC
Giude Pratique International de l’État Civil

Główną publikację Komisji jest redagowany w języku francuskim „Giude Pratique International de l’État Civil" (Międzynarodowy praktyczny przewodnik stanu cywilnego). Publikacja ta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej MKSC: www.ciec.org W latach 1995-2000, Guide wydawany był w wersji książkowej w ramach "Éditions Berger Levrault" (Paryż). Od publikacji w tej formie odstąpiono w 2001 r. ze względu na koszty.
Przewodnik - Guide zawiera ponad 500 stron odpowiedzi udzielonych przez Sekcje narodowe MKSC na pytania kwestionariusza obejmujące wszelką problematykę związaną z rejestracją, organizacją i wspólnymi zasadami w dziedzinie stanu cywilnego w krajach członkowskich MKSC, (w tym dotyczącą rejestracji zgonów i urodzeń, zaginięć i przysposobienia, prawa małżeńskiego, fałszerstw, transseksualizmu) oraz zastosowaniem w praktyce postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Strony Przewodnika zostały również udostępnione Państwom posiadającym status obserwatora MKSC (Cypru, Litwy, Stolicy Apostolskiej, Słowenii Szwecji), które zamieściły tam swoje noty.

Strona internetowa MKSC: www.ciec.org prezentuje ogólne informacje na temat struktury, organizacji i funkcjonowania Komisji, teksty przyjętych przez Komisję konwencji i rekomendacji oraz roczne sprawozdania Sekretariatu Generalnego dla Zgromadzenia Ogólnego odnoszące się do procesu zmian zachodzących w ostatnich latach w systemach prawa krajowego Państw członkowskich.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2009
Data modyfikacji 21.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry