Departament Zezwoleń i Koncesji - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Zezwoleń i Koncesji

Stan przyjmowanych spraw:22 60 159 95 –koncesje na obrót specjalny 22 60 117 92 –koncesje na ochronę osób i mienia, usługi detektywistyczne 22 60 147 23, zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców tel. (22) 601-18-70, pojazdy uprzywilejowane te. (22) 601-16-02

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony.

Wniosek może być skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych: drogą pocztową, drogą elektroniczną (tylko wówczas, gdy wniosek jest opatrzony podpisem elektronicznym), drogą fax-ową (należy później dostarczyć również oryginał).


Dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych– ul. Rakowiecka 2a w godzinach pracy 8:00 - 16:00 lub przesyłać drogą pocztową.
PRZESYŁKĘ POCZTĄ KURIERSKĄ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 02-591 WARSZAWA, ul. RAKOWIECKA 2a

Zapytania ogólne proszę kierować drogą elektroniczną:

 • waii@msw.gov.pl lub fax-em: 0 22 848-97-81.
Informacje dotyczące postępowań administracyjnych będących w toku udzielane są, po podaniu numeru sprawy, pod numerami telefonów:
 • 22 60 159 95 –koncesje na obrót specjalny

  22 60 117 92 –koncesje na ochronę osób i mienia, usługi detektywistyczne

  22 60 147 23

 • 22 60-118-70 - zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców,
 • 22 60-116-02 - pojazdy uprzywilejowane.

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, o wydanie zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności podlegających opłacie skarbowej.
Opłat skarbowych należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnica Mokotów.
Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych:

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Wydział Budżetowo – Księgowy

02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27

BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

SWIFT: CITIPLPX

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

 • zezwolenie na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów, akcji – 1.570 zł
 • koncesja na usługi ochrony osób i mienia – 616 zł
 • koncesja na obrót specjalny – 616 zł od wnioskowanego zakresu
 • wpis do działalności regulowanej – 616 zł
 • decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – 523 zł
 • zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium RP przedstawicielstwa – 855 zł
 • przedłużenie terminu ważności pozwolenia lub rozszerzenie zakresu działalności – 50 % stawki
 • kolejny rodzaj działalności – 100 % stawki
 • promesa – 98 zł
 • decyzja inna niż wymienione, do której mają zastosowanie przepisy KPA – 10 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • wydanie zaświadczenia – 17 zł

Niezapłacona opłata skarbowa od dnia wniesienia wniosku stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki, o czym organ prowadzący postępowanie poinformuje organ podatkowy.
W przypadku nie uiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i 2 kpa.

Wszelkie pytania i wątpliwości można przekazywać również pocztą elektroniczną - adres e-mail: waii@mswia.gov.pl, lub faksem: (22) 848-97-81.
Przyjęcia interesantów przez Kierownictwo Departamentu i Naczelników Wydziałów odbywają się we wtorki (sprawy związane z działalnością koncesjonowaną) oraz w poniedziałki (sprawy zezwoleń na nabycie nieruchomości, udziałów lub akcji). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania. tel. (22) 60-116-02.

Miesięczne zestawienie przyjętych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

1.  Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Departament  Zezwoleń i Koncesji  MSWiA

Miesiąc: GRUDZIEŃ 2017 r.

Ilość przyjętych spraw: 6 305 w tym:                                                                                   

wnioski  - 235

inne sprawy wymagające załatwienia – 6 070

Ilość spraw załatwionych lub rozstrzygniętych:  2 449 w tym:    

wydane akty administracyjne  –  295

sprawy inne  załatwione – 2 154

Ilość spraw co do których powstała konieczność zasięgnięcia dodatkowych opinii:  141

Ilość spraw zawieszonych:     

1 w tym:           

1  na wniosek strony postępowania

Informacja na temat kolejności załatwiania spraw: sprawy załatwiane są zgodnie z zasadami kpa.

2. W  miesiącu grudniu 2017 r. Wydział ds. Kontroli Działalności Reglamentowanej   nie przeprowadził  żadnej kontroli.

Informacja przygotowana przez Departament  Zezwoleń i Koncesji  MSWiA

Dyrektor DZiK –  Krzysztof Falkowski

Czas wytworzenia informacji – grudzień 2017 r.

Czas udostępnienia w BIP – 5.01.2018  r.

 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2015
Data modyfikacji 08.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor DZiK- Krzysztof Falkowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry