Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacj

Klauzula informacyjna szczegółowa – zamówienia w trybie ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert
1. BZP-WPP-2374-2-9-DAiPM-PN-MG/2018 Dostawa materiałów promocyjnych dla Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 16.05.2018 r., godz. 10.00
2. BZP-WPP-2374-2-7-DT-PN-JS/2018 Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i oprogramowania. poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 16.05.2018 r. do godziny 10:00 zmieniony na 18.05.2018 r, do godz. 10:00 zmieniony na 22.05.2018 r. do godz. 10:00
3. BZP-WPP-2374-2-8-BAF-ZC-SJ/2018 Zakup z cykliczną dostawą wody, napojów butelkowanych, kawy, herbaty oraz artykułów spożywczych poniżej 144 000 euro zapytanie o cenę 07.05.2018 r., godz. 10.00
4. BZP-WPP-2374-2-6-DT-PN-IJS/2018 Wsparcie techniczne posiadanego sprzętu i systemów firmy HP, Quantum poniżej 144 tys. euro przetarg nieograniczony 16.03.2018 r. do godz. 10:00
5. BZP-WPP-2374-2-72/074-DT-PN-BS/2017 Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego powyżej 144 tys. euro przetarg nieograniczony 06.04.2018 r. do godz. 10:00
6. BZP-WPP-2374-2-1-DT-PN-TK/2018 Świadczenie usług utrzymania i rekonfiguracji Systemu Kopii Bezpieczeństwa dla SI CPR oraz SWD PRM powyżej 144 tys. euro przetarg nieograniczony 03.04.2018 r. godz. 10:00
7. BZP-WPP-2374-2-2-DT-PN-MG/2018 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla infrastruktury sprzętowej dla Podsystemu Zintegrowanej Łączności w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym powyżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 02.03.2018 r., godz. 10.00
8. BZP-WPP-2374-2-4-BAF-PN-SJ/2018 Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 23.02.2018 r., godz. 10.00
9. BZP-WPP-2374-2-71/073-DT-PN-TK/2017 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z Infrastrukturą Sprzętową (SWD PRM) powyżej 144 tys. euro przetarg nieograniczony 13.02.2018 r. godz. 10:00
do góry