Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Klauzula informacyjna szczegółowa – wyłączone spod ustawy Pzp w tym podprogowe

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-24-DAiPM-4.8-IJS/2018 Opracowanie merytoryczne publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie" 04.06.2018 r. do godz. 10.00
2. BZP-ZZP-2374-2-25-DBI-4.8-AS/2018 Wykonanie modernizacji sieci TCP/IP monitoringu wraz z przyłączeniem kamer w obiekcie Rakowiecka 2a do systemu centralnego, z uwzględnieniem zakupu licencji oprogramowania systemu oraz opracowaniem technicznej dokumentacji powykonawczej. 16.05.2018 r. do godz. 12.00
3. BZP-ZZP-2374-2-18-BAF-4.8-MZ/2018 Czterokrotne wykonanie przeglądu i konserwacji maszyn ogrodniczych będących w posiadaniu MSWiA (po okresie zimowym oraz przed okresem zimowym). 15.05.2018 r. do godz. 12:00
4. BZP-ZZP-2374-2-22-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonywanie usług ogrodniczych na terenie nieruchomości MSWiA w Warszawie. 08.05.2018 r. do godz. 15.00
5. BZP-ZZP-2374-2-21-DAP-4.8-AS/2018 Usługa polegająca na zamieszczaniu w prasie – w tygodniku lub dwutygodniku o zasięgu ogólnopolskim o tematyce poradniczo-prawnej dla samorządowców lub pracowników administracji publicznej – artykułów dotyczących realizowanych przez Departament Administracji Publicznej MSWiA projektów w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w tym korekta techniczna treści, obróbka zdjęć i plików graficznych, łamanie, skład komputerowy). 23.04.2018 r. do godz. 14.00
6. BZP-ZZP-2374-2-12-BAF-4.8-MZ/2018 Sukcesywne wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dalej „MSWiA”, tj. usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i właściwego stanu technicznego pojazdów MSWiA 10.04.2018 r. do godz. 10:00
7. BZP-ZZP-2374-2-3-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonywanie usług ogrodniczych na terenie nieruchomości MSWiA w Warszawie 06.04.2018 r. do godz. 12:00
8. BZP-ZZP-2374-2-9-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń nr 304 – 308 w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Termin składania ofert – 04.04.2018 r. do godz. 15:00
9. BZP-ZZP-2374-2-2-BAF-4.8-MZ/2018 Monitoring pożarowy z lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej przez urządzenie transmisji alarmów do SKM PSP m.st. Warszawy, dla niżej wymienionych obiektów: 1) przy ul. Adolfa Pawińskiego 17/21 w Warszawie z centrali EBL 512 i z centrali Esser; 2) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie z centrali Polon 4900; 3) przy ul. Syreny 23 w Warszawie z centrali Schrack Seconet. 22.03.2018 r. do godz. 11:00
10. BZP-ZZP-2374-2-6-BAF-4.8-AS/2018 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników wraz z przeniesieniem układów pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132B (działka nr 5/7)”. 20.03.2018 r. do godz. 12.00

Wybierz Strony

do góry