Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji

Zadania i struktura Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji zostały określone w zarządzeniu Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz.76, z późn, zm.).

W skład Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji wchodzą:

  1. Przewodniczący Zespołu – członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego;
  2. Sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Prawnego wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Prawnego;
  3. członkowie Zespołu - pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub funkcjonariusze oddelegowani do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych wyznaczeni prze Dyrektorów tych komórek.

Do zadań Przewodniczącego/Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji należy:

  1. opiniowanie opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji ocen skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw;
  2. współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie ocen skutków regulacji
    do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra. 

Do zadań Zespołu należy ponadto:

  1. wydawanie opinii odnośnie wniosków dotyczących podjęcia prac legislacyjnych w określonym zakresie przedmiotowym, przekazywanych do Zespołu przez komórki organizacyjne albo jednostki organizacyjne za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką;
  2. dokonywanie oceny projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw, w ramach opiniowanych przez Zespół propozycji zmian w przepisach prawa, w celu zapewnienia harmonizacji proponowanych rozwiązań prawnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji;
  1. występowanie do komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką z wnioskami o podjęcie prac legislacyjnych, wynikającymi z oceny projektów przekazywanych do rozpatrzenia przez Zespół.

Metryczka

Data publikacji 14.01.2013
Data modyfikacji 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wereszczyński - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry